Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s,
In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Ik hou er niet van om alles dicht te timmeren, dus hebben we het simpel gehouden. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Artikel 1. Definities Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
1. Ik of mij: Het bedrijf van Hans Rode, Voormedici.nl. en HP Gezonde Geest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51585820, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Jij/je of jou: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
3. Online training: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.
2. Deze algemene voorwaarden mag ik wijzigen. De meest recente versie staat altijd op de website www.voormedici.nl . Als de wijzigingen invloed hebben op de overeenkomst tussen jou en mij, zal ik je tevoren of zo spoedig mogelijk van de wijzigingen op de hoogte stellen.
3. Als er iets in deze algemene voorwaarden staat dat niet geldig is, omdat het nietig is of door jou vernietigd wordt, spreken we samen een nieuwe regel af, waarmee we hetzelfde doel bereiken.

Artikel 3. Aanbod
1. Ik doe een schriftelijk aanbod, onder meer op de website en via webinars.
2. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
3. Je gaat akkoord met het aanbod op de manier zoals dat bij het aanbod is vermeld. Je akkoord is pas definitief wanneer ik het heb bevestigd.
4. Het aanbod is alleen bestemd voor mijn doelgroep die bestaat uit BIG geregistreerde medici of zorgverleners, hun familieleden en werkgevers. Behoor je niet ttot deze doelgroep, dan mag ik je aanvraag weigeren en kan ik ervoor kiezen je akkoord niet te bevestigen.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met het aanbod en je daarvoor de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
2. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
3. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
4. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
5. Ik mag de content die ik volgens onze overeenkomst lever veranderen, vernieuwen, vervangen of wijzigen.
6. Ben je niet tevreden over de online training of het membership? Helaas bied ik geen ‘niet goed, geld terug’ garantie aan. Je mag me wel aanspreken als er sprake is van een wanprestatie. Zie daarvoor het artikel over aansprakelijkheid verderop in deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Online trainingen
1. Ik bied verschillende online trainingen aan. Deze kunnen in één keer of in termijnen binnen 1 kalenderjaar worden betaald. Een membership of abonnement is geen online training.
2. Toegang tot de online training is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit de online training niet met anderen delen. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Wanneer je toch je inloggegevens met iemand deelt, mag ik de toegang tot de online training blokkeren en vervallen al je rechten. Ik ontbind dan de overeenkomst tussen jou en mij en jij hebt geen recht op geld terug.
3. Je kunt pas na betaling deelnemen aan een online training.
4. Je krijgt toegang tot de online training, zolang als de online training bestaat. Ik zal er altijd voor zorgen dat de online training minimaal drie maanden toegankelijk is, nadat jij je voor de online training hebt ingeschreven.
5. Soms bied ik bij de online training ook toegang tot een online community aan. Dit is voor maximaal twaalf maanden. Dit is alleen anders als dat zo in mijn aanbod heeft gestaan.
6. Je moet een internetverbinding hebben om een online training te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
7. Tenzij dat anders in het aanbod staat vermeld, heb je geen recht op persoonlijke coaching of live (groeps)sessies.
8. De online training kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest.
9. Als je Premium-begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

Artikel 6. Membership
1. Ik bied een membership aan, waarvoor je voor de eerste dag van de maand kunt inschrijven om toegang te krijgen tot de content van de komende kalendermaand.
2. Je krijgt in het membership alleen toegang tot alle toekomstige content.
3. Wanneer je als Premium meedoet aan het membership, is de Premium-begeleiding online in een groep, waarvan ik vooraf de data en tijdstippen aankondig.
4. Opzeggen van het membership kan maandelijks, uiterlijk voor de eerste maandag van de maand, door een e mail te sturen naar support@voormedici.nl.
5. Na opzegging krijg je nog tot de eerste maandag van de komende maand toegang tot de content. Op die eerste maandag van de maand vervalt je toegang tot alle content.
6. Wanneer je na opzegging weer opnieuw member wil worden, kan dat tegen het dan geldende tarief. Je krijgt geen toegang meer tot de oude content, dus ook niet tot de content van de maanden dat je eerder al member was.

Artikel 7. Intellectueel Eigendom
1. Ik ben rechthebbende van alle teksten, afbeeldingen, video’s en andere werken van intellectueel eigendom op mijn website, in de online trainingen en in het membership. Als ik zelf niet de rechthebbende ben, dan heb ik een licentie om het te mogen gebruiken.
2. Ik vind het belangrijk dat mijn content uniek blijft. Daarom geef ik je geen toestemming om het te gebruiken, te delen, openbaar te maken, te kopiëren of na te maken.
3. Je mag alleen materialen opslaan als thuiskopie of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik, wanneer dit bij de materialen staat aangegeven. Deze materialen mag je niet aan anderen laten zien.
4. Je mag anderen ook geen toegang geven tot de werken, de materialen, de online training, het membership of andere zaken die achter de inlog te vinden zijn.
5. Je mag niet zelf een online training of een membership aanbieden aan derden, op basis van de informatie, materialen en werken uit de online training of het membership.
6. Maak je inbreuk op mijn intellectuele eigendomsrechten of schend je een van bovenstaande regels, dan mag ik daarvoor een boete rekenen van €25.000,- per incident en €10.000,- per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum van €250.000,-.

Artikel 7. Vergoeding en betaling
1. Betaling (van tenminste de eerste termijn) moet gedaan zijn voordat je toegang kunt krijgen tot de online training.
2. Ik e-mail je de digitale factuur.
3. Je moet de factuur binnen 7 dagen betalen. Betaal je niet, dan kan ik de toegang tot het online programma of het membership blokkeren, totdat je wel betaald hebt.
4. Betaal je helemaal niet, dan mag ik de overeenkomst ontbinden en mag ik een incassobureau inschakelen om ervoor te zorgen dat je alsnog betaalt. Ik mag dan ook de wettelijke incassokosten rekenen, met een minimum van €40,-.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je werk, praktijk, patiëntenzorg of onderneming, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden online training.
2. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de online training of het membership wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
3. Ik ben niet aansprakelijk voor virussen die op jouw computer staan of daar op komen te staan, ook niet als dat door een e-mail of via een bestand van mijn online training of membership is gebeurd.
4. Ik kan niet garanderen dat de online trainingen of het membership op elk moment van de dag beschikbaar zijn. Als ik het probleem merk, kan het meestal binnen een paar uur opgelost zijn, zodat je weer toegang hebt. Als je een probleem merkt, wil je dat dan aan mij melden door een e-mail te sturen naar support@voormedici.nl dan kan mijn team of ik het zo snel mogelijk op laten lossen.
5. Ik ben alleen maar aansprakelijk voor directe schade, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming en maximaal tot de hoogte van het factuurbedrag of in het geval van het membership tot maximaal de laatste drie maanden daarvan.

Artikel 9. Overige
1. Natuurlijk ga ik zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Dit heb ik verder beschreven in de privacy- en cookieverklaring die je op de website www.voormedici.nl kunt vinden.
2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Utrecht. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 11-5-2021. www.voormedici.nl – Hans Rode – info@voormedici.nl Bedrijfsgegevens: HP Gezonde Geest, 2e Daalsedijk 8d, 3551 EJ Utrecht.